jata melaka logo puspanita
Portal Rasmi
PUSPANITA
CAWANGAN
NEGERI MELAKA
kerawang
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Terima kasih kerana melayari Laman Web Rasmi PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka. Sekiranya anda mengakses Laman Web ini, ia merupakan pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Sekiranya anda tidak bersetuju, diharap anda tidak melayari Laman Web ini.
Umum
Syarat-syarat ini akan menggantikan syarat-syarat terdahulu yang anda terima atau akses menerusi Laman Web ini. Penggunaan dan / akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan syarat-syarat ini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari masa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.

Hak Cipta Terpelihara

Laman Web ini adalah Laman Web Rasmi PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka
Hak cipta Laman Web Rasmi PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks dan susunannya serta bahan-bahannya ialah keupayaan PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka kecuali dinyatakan sebaliknya.

Sekatan Penggunaan Kandungan

Tiada mana-mana bahagian Laman Web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka untuk menggunakan sebarang bahagian kandungan di dalam Laman Web ini, pengguna mestilah mendapatkan kebenaran bertulis yang menyatakan kandungan yang digunakan, tujuan perlakuan, tempoh masa dan kuantiti pengguna. PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka mempunyai hak mutlak untuk tidak memberikan kebenaran tanpa sebarang alasan ; dan/atau jika maklumat yang diberi oleh pengguna tidak mencukupi.Pengubahsuaian mana-maan kandungan atau penggunaan kandungan untuk sebarang tujuan merupakan penyalahgunaan harta intelek PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka. Grafik dan imej di Laman Web ini telah dilindungi dan tidak boleh dicipta semula atau diperlakukan tanpa sebarang kebenaran bertulis dari pihak PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka. Kebenaran yang disediakan secara jelasnya oleh pihak PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka, kandungan yang boleh diperolehi ialah :--
  1. Pemberitahuan yang diberikan oleh PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka, memetik kepada sumber-sumber yang releven.
  2. Kandungan yang digunakan hanya untuk informasi dan bukan komersial atau penggunaan persendirian dan tidak akan disalin atau disiarkan di mana-mana rangkaian komputer atau penyiaran di mana-mana media, dan
  3. Tiada pindaan, penambahan atau perubahan kandungan data dalam apa jua cara.
Sebarang Permintaan untuk penyalinan semula kandungan dari Laman Web ini untuk tujuan komersial, sila hubungi kami melalui alamat berikut :
Rumah PUSPANITA,
Cawangan Negeri Melaka,
No. 1, Bukit Peringgit,
75400,
Melaka.

Kemudahan Penterjemahan Web

PENAFIAN: Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan nanti selepas alih bahasa telah dibuat pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer. Keberangkalian untuk kandungan itu berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa tersebut. Kandungan rasmi hanya pada laman web yang asal yakni dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Penafian Hak dan Tanggungjawab
Kandungan Laman Web ini disediakan sebagai dasar tanpa jaminan. Terma dan syarat penggunaan Laman Web ini diuruskan dan diselaraskan dalam persetujuan undang PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka tidak akan memberi sebarang jaminan undang-undang sekiranya :--
  1. Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini;
  2. Kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian berikutan pembelian sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi atau daripada Laman Web ini;
PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kehilangan dalam sebarang bentuk samada secara langsung atau tidak langsung dalam penggunaan kandungan Laman Web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain dari kandungan Laman Web ini.

Hak Capaian

PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka berhak untuk menghadkan capaian ke Laman Web ini kepada orang tertentu atau menyekat capaian dari alamat internet tertentu ke atas Laman Web ini, pada bila-bila masa, tanpa sebarang punca atau sebab dan sebagainya.

Pautan dari Laman Web ini ke Laman Web lain

Laman Web ini mengandungi pautan ke Laman Web lain yang tidak dimiliki dan diselenggara oleh PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka. PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan pada Laman Web luar tersebut dan tidak akan meminda terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan terhadap capaian Laman Web luar tersebut. Capaian terhadap Laman Web luar tersebut adalah di bawah risiko anda sendiri.Laman Pautan luar ini disediakan sebagai kemudahan kepada orang ramai.Tiada keadaan di mana PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka berhak meminda sebagai menjaga hak anggota atau keahlian bersekutu atau anggota gabungan dalam apa jua cara dagangan atau kesan perkhidmatan, logo, tanda kebesaran atau lain-lain peralatan yang digunakan atau memaparkannya dalam Laman Web yang mana telah dipaut melalui Laman Web ini.

Pautan ke Laman Web ini dari Laman Web lain

Selain daripada perkara di bawah, pautan ke Lamn Web ini adalah dilarang.Pautan ke Laman Utama :Anda boleh berhubung ke Laman Web ini menerusi notis pemberitahuan PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka secara bertulis.Hyper - pautan ke muka dalaman Laman Web ini : Anda mestilah mengemukakan permintaan yang terperinci dan kebenaran keselamatan dari pihak PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka terlebih dahulu. PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka berhak mengenakan syarat apabila memberi kebenaran hyper-pautan ke Laman Web ini atau mana-mana kandungan.Pautan dan'framing' anda ke Laman Web ini atau sebarang kandungannya akan dianggap penerimaan dan persetujuan anda ke atas semua syarat-syarat ini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan pengggunaan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka berhak untuk membatalkan sebarang pautan dan PUSPANITA Cawangan Negeri Melaka tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana kandungan yang diperolehi dari lain-lain Laman Web yang dipautkan ke atau dari Laman Web ini.

Perintah Undang-Undang

Terma dan syarat-syarat Laman Web ini diuruskan dan diselaraskan dalam persetujuan undang-undang Malaysia.